Document Library

You are here:
BaşlıkLink
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Kurumsal Temsilci İlanı
Uzman Kuruluş Raporu
The Agenda Of The Extraordinary General Esembly
Tazminat Politikası
Taslak İzahname – Ocak 2021
Taşınmaz Değerleme Raporu
Taşınmaz Değerleme Raporu
Taşınmaz Değerleme Raporu
Taşınmaz Değerleme Raporu
Spk Onaylı İhrac Belgesi_23012017
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Duyuru Metni
Sermaye Artışının Gerekçesi ve Artıştan Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri
Proxy
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
OlaganustuGenelKurulBilgilendirmeDokumani
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Makina Değerleme Raporu
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası
KisiselVerilerinKorunmasiPolitikasi 1
Kar Dağıtım Politikası
Kalite Yönetim Sistemi Politikası
ImtiyazliPaySahipleriOzelKurulToplantiTutanagi
İklim Değişikliği ve Çevre Politikası
Hukuk Raporu Ekleri
Hukuk Raporu
Gizlilik Politikası
Genel Kurul Tescil ve İlanı TTSG
Fon Kullanım Raporu – Ocak 2021
Extraordinary General Esembly Proxy 1
Esas Sözleşme Tadil Metni
Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu
Corporate Governance Rating Report
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası
Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu
Birleşme Sözleşmesi
Birleşme Sözleşmesi
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
Birleşme İşlemine İlişkin İMKB Görüşü
Bilirkişi Kurulu Raporu
Bilgilendirme Politikası
BilgiEdinmeBasvuruformu
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor
Bağış ve Yardım Politikası
Articles of Association
Ana Sözleşmesi
Akkök İş Etiği İlkeleri
Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Hukuk Beyanı
Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Sürekli Bilgilendirme Formu
AkisGKVekaletname
AKISGAYRIMENKULYATIRIMORTAKLIGIANONIMSIRKETInin31.12.2012TarihindeYapilanOlaganustuGenelKurulToplantisinaAitTutanak
Akis_GYO_Aydinlatma_Metni_v2
Akiş Taslak İzahname
Akis Saf Specialist Agency Report
Akis Saf Merger Report
Akis Saf Merger Agreement
Akis REIT List of Learners from the Insider
AKİŞ GYO Temsil ve İlzam TTSG
Akiş GYO İç Yönerge 2024
Akiş GYO İç Yönerge 2022
Akiş GYO Ayrılma Hakkı Talep Formu
Akiş GYO 31.01.2013 Tarihli Olaganüstü Genel Kurulların Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
Akis GYO 2023 GK Hazirun
Akiş GYO / SPK Tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri
Akiş GYO – Esas Sözleşme
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş İçsel Bilgilere Erişenler Listesi
Ak-Al Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayi A.Ş.’yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyurudur
31.01.2020 GayrimenkuDegerlemeSecimiHk
31.01.2020 AracilikSozlesmesiImzaHk
30.11.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.06.2016 Konsolide Mali Tablolar
30.04.2020 AlisVerisMerkHk
30.03.2020 AlisverisMerkezlerimizHk
29.07.2020 AlisverisMerkezlerimizHk
29.05.2020 TRFAIGY82012FinansmanBonosuHk
29.05.2020 AlisVerisMerkzHk
29.04.2020 KayitliSermayeTavaniIslemleriTescHk
28.11.2016 Tarihli Saf GYO ile Birleşmesi nedeniyle Ayrılma Hakkkı Kullanımı Üst Sınır hakkında
28.08.2020KrediDerecelendirmeNotuHk
28.08.20202020TRFAIGY82012FinansalBonoFaiz
28.05.2020 FinansmanBonosununFaizOrani
28.05.2020 2020GeciciVergiGelirTablosu
28.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Sorulan Soruların Cevapları
28.02.2020 BISTTLREFFinansmanBonosuIhraciHk
28.02.2020 Aralik2019SorumlulukBeyani
27.09.2016 Tarihli Şirketimizin SAF GYO ile birleşmesine ilişkin Rekabet Kurulu Başvurusu hakkında
27.08.2020TRFAIGY82012FinansalBonoFaiz
27.03.2020 SermayerArtirimSurecIptalBildirim
27.02.2020 BISTTLREFFinansmanBonosuIhraciHk
26.06.2020 Uskudar3BagimsizBolum2019YilSonuDegerlendirmeRaporuRevizyonu
26.06.2014 – Tarihli Onaylı İzahname
26.03.2020 TahsisliSermayerArtirimGeriCekilmesiHk
26.02.2020 FinansmanBonosuIhracatiHk
24.12.2020 SirketYonetimKuruluUyeleriAleyhineAcilanDavaHk
24.08.2021 – Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor
24.08.2020PaylarinGeriAlinmasinaIliskinBildirim
23.11.2020 KurumsalYonetimIlkelerineUyumDerecelendirmeRaporuHk
23.07.2020 BorclanmaAraciIhracEdilmesiHk
23.03.2015 – Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.12.2020 BedelliSermayeArtisiHk
22.09.2016 Tarihli Şirketimizin SAF GYO ile birleşmesine ilişkin Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
22.09.2016 Tarihli Esas Sözleşme Tadil Metni
22.07.2020 BorclanmaAraciIhracEdilmesiHk
22.06.2020 BedelsizSermayeArtisiSPKOnayi
22.03.2020 PaylarinGeriAlinmasinaIliskinBildirim
21.05.2020 IliskiliTarafIslemlerineIliskinAkyasam
21.05.2020 IliskiliTarafIslemlerineIliskin
2024.06.11 – Bedelsiz Sermaye Artışına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK’ya Başvuru Hk.
2024.06.07 – Mart 2024 Sorumluluk Beyanı
2024.06.07 – Mart 2024 Faaliyet Raporu
2024.06.05 – Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescili Hk.
2024.06.05 – Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.
2024.06.04 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
2024.06.04 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2024.06 – Yatırımcı Sunumu
2024.05.31 – Şirket Temsil İlzami Hk.
2024.05.22 – 2024 Yılı 1. Donem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2024.05.16 – Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Belirlenmesi Hk.
2024.05.16 – İç Yönerge hk.
2024.05.06 – Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam Kararı Hk
2024.04.30 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
2024.04.30 – Kar payı hk.
2024.04.30 – Akiş GYO 2023 GK Hazirun
2024.04.30 – Akiş GYO 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2024.04.30 – 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi
2024.04.26 – Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim SPK ve Bakanlık Onayı Hk.
2024.04.26 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hakkında 2
2024.04.26 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hakkında 1
2024.04.18 – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
2024.04.18 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İçin SPK Onayı Hk.
2024.04.02 – Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2023
2024.04.02 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2024.04.02 – Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023
2024.04.02 – Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023
2024.04.02 – 2023 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
2024.04 – Akasya AVYM Kira Ekspertiz Değerleme Raporu
2024.03.29 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi hakkında
2024.03.29 – 2023 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2024.03.25 – Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması İçin SPK Başvurusu Hk.
2024.03.25 – Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hk.
2024.03.22 – Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması Hk.
2024.03.15 – Aralık 2023 Sorumluluk Beyanı
2024.03.15 – Aralık 2023 Sorumluluk Beyanı
2024.03 – Yatırımcı Sunumu
2024.03 – Investor Presentation
2024.01.26 – Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu Hk.
2024.01.25 – Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması Hk
2024.01.17 – Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası Hakkında Güncelleme
2024.01.15 – Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi Hakkında
2024.01.15 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama Hk.
2024.01.10 – TRFAIGY12415 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
2024 Ocak – İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi
2024 – Mart 2024 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2024 – Mart 2024 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2023.12.26 – Maddi Duran Varlık Satışı Hk.
2023.12.18 – Yatırımcı Sunumu Hk.
2023.12 Investor Presentations
2023.12 – Yatırımcı Sunumu
2023.12 – Erenköy Apartmanı Değerleme Raporu
2023.12 – Beykoz Arsaları Değerleme Raporu
2023.12 – Akbatı AVYM Değerleme Raporu
2023.12 – Akasya Sosyal Tesis Değerleme Raporu
2023.12 – Akasya Ofis Değerleme Raporu
2023.12 – Akasya AVYM Değerleme Raporu
2023.12 – Akasya AVM 104 Nolu BB Degerleme Raporu
2023.11.23 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Hk.
2023.11.22 – Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı Hk.
2023.11.22 – Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı Hk.
2023.11.17 – 2023 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2023.11.06 – Eylül 2023 Tarihli Faaliyet Raporu
2023.11.06 – Eylül 2023 Sorumluluk Beyanı
2023.11.01 – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hk.
2023.11 Investor Presentations
2023.11 – Yatırımcı Sunumu
2023.10.17 – Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında Güncelleme
2023.10.09 – Yurtdışı Yatırımı Hk.
2023.09.22 – Sustainable Fitch ESG – Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Raporu Hk.
2023.09.21 – Geri Alınan Payların Satışı
2023.09.08 – Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
2023.08.25 – Akiş GYO Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2022
2023.08.16 – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
2023.08.15 – Haziran 2023 Tarihli Faaliyet Raporu
2023.08.15 – Haziran 2023 Sorumluluk Beyanı Hk.
2023.08.15 – 2. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu Hk.
2023.08.02 – Akiş GYO 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Hk.
2023.08 Investor Presentations
2023.08 – Yatırımcı Sunumu
2023.07.25 – Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Yeniden Belirlenmesi Hk.
2023.07.20 – Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
2023.07.19 – Finansman Bonosu İhracı Hk.
2023.07.14 – Bağımsız YK Üyesi Atanması Hk.
2023.06.20 – Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk.
2023.06.19 – Karlıtepe Gayrimenkul ile Birleşilmesi Hk.
2023.06.16 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk.
2023.06.09 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.06 – Erenköy Apt Değerleme Raporu
2023.06 – Akbatı AVYM Değerleme Raporu
2023.06 – Akasya Sosyal Tesis Değerleme Raporu
2023.06 – Akasya Ofis Değerleme Raporu
2023.06 – Akasya Değerleme Raporu
2023.05.08 – Mayıs 2023 Tarihli Faaliyet Raporu
2023.05.08 – Mart 2023 Sorumluluk Beyanı
2023.05.03 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.05 Investor Presentations
2023.05 – Yatırımcı Sunumu
2023.04.18 – Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk.
2023.04.13 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
2023.04.13 – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2023.04.06 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
2023.04.06 – Kar Payı Hk.
2023.04.06 – 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi
2023.04.03 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.03.31 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.03.31 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hk. II
2023.03.31 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hk.
2023.03.21 – Sat ve Geri Kirala İşlemi Hk.
2023.03.20 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.03.15 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.03.15 – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
2023.03.10 – Akiş GYO Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2022
2023.03.10 – Akiş GYO Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2022
2023.03.10 – Akiş GYO Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022
2023.03.10 – 2022 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
2023.03.09 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk.
2023.03.09 – 2022 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2023.03.07 – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
2023.03.06 – Aralık 2022 Sorumluluk Beyanı
2023.03.03 – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hk.
2023.03 Investor Presentations
2023.03 – Yatırımcı Sunumu
2023.03 – Akasya 13 Ofis Değerleme Raporu
2023.02.24 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2023.02.20 – Hisse Geri Alım Programı Hk.
2023.02.17 – TRFAIGY22315 Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
2023.02.17 – Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
2023.02.17 – Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
2023.02.16 – Finansman Bonosu İhracı Hk. – CFI Kodu Güncellemesi
2023.02.16 – Finansman Bonosu İhracı Hk.
2023.02.16 – Caddebostan Projesi Kat Karşılığı Sözleşmesine Ek Protokol Düzenlenmesi Hk.
2023.01.24 – Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası Hakkında Güncelleme
2023.01.18 – Maddi Duran Varlık Satışı Hk.
2023.01.13 – Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi Hk.
2023.01.12 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40-3-ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama Hk.
2023.01 – Kadıköy 1435 Ada 39 Parsel Kat Karşılığı Değerleme Raporu
2023.01 – Akasya AVM 59 Nolu BB Değerleme Raporu
2023.01 – Akasya AVM 59 Nolu BB Degerleme Raporu
2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Davet İlanı
2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2023 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
2023 Faaliyet Raporu
2023 Corporate Governance Rating Report
2023 Annual Report
2023 – Mart 2023 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Mart 2023 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Haziran 2023 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Haziran 2023 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Eylül 2023 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Eylül 2023 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Aralık 2023 Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotlar
2023 – Aralık 2023 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2023 – Akiş GYO Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2022
2023 – Akiş GYO Kredi Derecelendirme Notu
2023 – 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2023 – 2022 Yılı Genel Kurul Davet İlanı
2023 – 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2023 – 2022 GK Hazirun
2023 – 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2023 – 09.03.2022 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2023 – December 2023 Consolidated Financial Statements
2022.12.30 – Organizasyon Yapısı Değişikliği Hk.
2022.12.28 – Akiş Mudanya Adi Ortaklığı’ınca İmzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hk.
2022.12.20 – Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Onayı
2022.12.20 – Borçlanma Aracı İhraç Belgesi
2022.12.12 – Yatırımcı Sunumu Hk.
2022.12.02 – Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.
2022.12.02 – Enerji Tedarik Sözleşmesi İmzalanması Hk.
2022.12 Investor Presentations
2022.12 – Yatırımcı Sunumu
2022.12 – Uşaklıgil Değerleme Raporu 1
2022.12 – Erenköy Apt Değerleme Raporu
2022.12 – Caddebostan Değerleme Raporu
2022.12 – Akbatı AVYM Değerleme Raporu
2022.12 – Akasya Sosyal Tesis Değerleme Raporu
2022.12 – Akasya Ofis Tesis Değerleme Raporu
2022.12 – Akasya Değerleme Raporu
2022.11.23 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Hk.
2022.11.23 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Hk.
2022.11.17 – 2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.11.14 – Akiş Mudanya Adi Ortaklığı’ınca İmzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hk
2022.11.09 – Genel Müdür Görev Değişikliği Hk
2022.11.02 – Eylül 2022 Tarihli Faaliyet Raporu
2022.11.02 – Eylül 2022 Sorumluluk Beyanı
2022.11.02 – Eylül 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.11.02 – Eylül 2022 Faaliyet Raporu
2022.11 Investor Presentations
2022.11 – Yatırımcı Sunumu
2022.10.11 – Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası Hakkında Güncelleme
2022.10.04 – Caddebostan Projesi İle İlgili Kat Karşılığı İnşaat İşi Sözleşmesinin İmzalanması Hk
2022.10.03 – Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezleri’nde Güneş Enerjisi Elektrik Santralleri Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Sözleşme İmzalanması Hk.
2022.09.26 – Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası Hakkında Güncelleme
2022.09.26 – Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası Hakkında Güncelleme
2022.09.13 – Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
2022.09.13 – Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması Ve SPK’ya Başvuru Yapılması Hk.
2022.09.08 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi’nin Yenilenmesi Hk
2022.09 – Caddebostan Değerleme Raporu
2022.08.27 – TRFAIGY82012 Finansman Bonosunun 2. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
2022.08.26 – Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
2022.08.26 – Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
2022.08.25 – Finansman Bonosu İhracı Hk.
2022.08.25 – Finansman Bonosu İhracı Hk.
2022.08.15 – 2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.08.12 – Yatırımcı Sunumu Hk.
2022.08.11 – Haziran 2022 Tarihli Faaliyet Raporu
2022.08.11 – Haziran 2022 Sorumluluk Beyanı
2022.08.11 – Haziran 2022 Konsolide Mali Tablo Ve Dipnotlar
2022.08.11 – Haziran 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.08.11 – Haziran 2022 Faaliyet Raporu
2022.08.10 – Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi Hk
2022.08.08 – Maddi Duran Varlık Satışı Hk
2022.08.03 – Yüklenici Sözleşmesi Hk.
2022.08 Investor Presentations
2022.08 – Yatırımcı Sunumu
2022.07.28 – Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye Sermaye Avansı Ödenmesi Hk.
2022.07.28 – Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye Sermaye Avansı Ödenmesi Hk.
2022.07.22 – Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması Ve SPK’ya Başvuru Yapılması Hk.
2022.07.21 – Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel Değerleme Raporu
2022.07.21 – Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel Değerleme Raporu
2022.07.05 – Maddi Duran Varlık Satışı Hk
2022.07 – Caddebostan Değerleme Raporu
2022.06.22 – Bedelsiz Sermaye Artışı SPK Onayı Hk.
2022.06.17 – Maddi Duran Varlık Satışı Hk
2022.06.14 – Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Yeniden Belirlenmesi Hk.
2022.06.08 – Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hk
2022.06 – Erenköy Apt Değerleme Raporu
2022.06 – Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel Değerleme Raporu
2022.06 – Akbatı AVYM Değerleme Raporu
2022.06 – Akasya Sosyal Tesis Değerleme Raporu
2022.06 – Akasya Ofis Tesis Değerleme Raporu
2022.06 – Akasya AVYM Değerleme Raporu
2022.06 – Akasya AVM 316 BB Değerleme Raporu
2022.06 – Akasya AVM 315 BB Değerleme Raporu
2022.05.28- 2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.05.20 – 2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.05.10 – Bağımsız YK Üyesi Atanması Hk
2022.05.09 – Mayıs 2022 Tarihli Faaliyet Raporu
2022.05.09 – Mart 2022 Sorumluluk Beyanı
2022.05.09 – Mart 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.05.09 – Mart 2022 Faaliyet Raporu
2022.05.09 – Mart 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.05 Investor Presentations
2022.05 – Yatırımcı Sunumu
2022.04.29 -Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Belirlenmesi Hk.
2022.04.28 – Şirket Temsil & İlzamı Hk.
2022.04.28 – Şirket Temsil & İlzamı Hk.
2022.04.28 – Güncel Esas Sözleşmemiz Hk.
2022.04.28 – Güncel Esas Sözleşmemiz Hk.
2022.04.27 – Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Bazı Kararların İptali İstemli Dava İle İlgili Güncelleme
2022.04.27 – Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescili Hk.
2022.04.27 – Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescili Hk
2022.04.27 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
2022.04.27 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
2022.04.27 – 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Bazı Kararların İptali İstemli Dava ile İlgili Güncelleme
2022.04.26 – 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2022.04.15 -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Temsil Ve İlzam Kararı
2022.04.15 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk
2022.04.14 – Genel Kurul Hk
2022.04.11 -İç Yönerge Hk
2022.03.31 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
2022.03.31 – Kar payı Hk.
2022.03.31 – 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi
2022.03.30 -İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hk. II
2022.03.30 -İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hk. I
2022.03.25 – İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel’de Kain Taşınmaz Hk.
2022.03.25 – İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel’de Kain Taşınmaz Hk.
2022.03.18 – Blok Zinciri Teknolojisine Dayanan Fayda Esaslı Bir Token Projesi Geliştirilmesi Hk
2022.03.10 – Bakanlık Onayı Hk
2022.03.04 -Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021
2022.03.04 -2021 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
2022.03.04 – SPK Onayı Hk
2022.03.04 – Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021
2022.03.04 – 2021 Yılı Faaliyet Raporu
2022.03.03- Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk.
2022.03.03 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2022.03.03 – Kar Dağıtım Politikası Değişikliği Hk.
2022.03.03 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları Hk.
2022.03.03 – 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2022.02.28 – Aralık 2019 Sorumluluk Beyanı
2022.02.25 -2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.02.25 – Aralık 2021 Sorumluluk Beyanı
2022.02.25 – Aralık 2021 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.02.25 – Aralık 2021 Konsolide Mali Tablo Ve Dipnotlar
2022.02.25 – Aralık 2021 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.02.25 – Aralık 2021 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.02.25 – 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2022.02.25 – Aralık 2021 Sorumluluk Beyanı
2022.02.18 – Kalite Yönetim Sistemi Politikasının Kabulü Kk
2022.02.15 – Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Ve Esas Sözleşme Tadili Hk
2022.02.11 – Eylül 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022.02.01 – Caddebostan Ruhsat Başvurusu Hk.
2022.02 Investor Presentations
2022.02 – Yatırımcı Sunumu
2022.01.31 – 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi Hk.
2022.01.25 – Beykoz İmar Planı Hk.
2022.01.25 – Beykoz İmar Planı Hk.
2022.01.24 – Beykoz Projesi İmar Planı Hk.
2022.01.24 – Beykoz Projesi İmar Planı Hk.
2022.01.13 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40-3-Ç Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama Hk.
2022 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
2022 General Assembly Minutes
2022 Faaliyet Raporu
2022 Corporate Governance Rating Report
2022 Annual Report
2022 – Mart 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Mart 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Haziran 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Haziran 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Genel Kurul’da Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar
2022 – Eylül 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Aralık 2022 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Aralık 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – Akiş GYO Kredi Derecelendirme Notu
2022 – Akiş Eylül 2022 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2022 – 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2022 – 2021 Yılı Genel Kurul Davet İlanı
2022 – 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2022 – 2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2022 – 2021 Genel Kurul Haziran
2021.12.24 – Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye Sermaye Avansı Ödenmesi Hk.
2021.12.03 – Enerji Tedarik Sözleşmesi İmzalanması Hk.
2021.12 – Uşaklıgil Değerleme Raporu
2021.12 – Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel Değerleme Raporu
2021.12 – Akasya Sosyal Tesis Değerleme Raporu
2021.12 – Akasya Ofis Değerleme Raporu 1
2021.12 – Akasya Ofis Değerleme Raporu
2021.12 – Akasya AVYM Değerleme Raporu
2021.12 – Akasya AVM Değerleme Raporu 1
2021.11.23 -Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Hk.
2021.11.17- 2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2021.11.12 – Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk.
2021.11.09 – Akbatı AVYM 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
2021.11.04- Eylül 2021 Faaliyet Raporu
2021.11.04 – Eylül 2021 Tarihli Faaliyet Raporu
2021.11.04 – Eylül 2021 Sorumluluk Beyanı
2021.11.04 – Eylül 2021 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotlar
2021.11.04 – Eylül 2021 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2021.11 Investor Presentations
2021.11 – Yatırımcı Sunumu
2021.11 – Akbatı Değerleme Raporu
2021.10.22 – Erenköy 378 Ada 25 Parsel 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
2021.10 – Erenköy Apartmanı Değerleme Raporu Ekim
2021.09.13 – Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Onayı
2021.09.13 – Borçlanma Aracı İhraç Belgesi
2021.09.08 – TRSAIGY92113 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası Hk.
2021.08.24 – Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk.
2021.08.17 – 2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2021.08.13 – Haziran 2021 Tarihli Faaliyet Raporu
2021.08.13 – Haziran 2021 Sorumluluk Beyanı
2021.08.13 – Haziran 2021 Konsolide Mali Tablo Ve Dipnotlar
2021.08.13 – Haziran 2021 Faaliyet Raporu
2021.08.13 – Haziran 2021 Bireysel Mali Tablo ve Dipnotlar
2021.08.11 – Kredi Derecelendirme Notu Hk.
2021.08.11 – Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması ve SPK’ya Başvuru Yapılması Hk.
2021.08 Investor Presentations
2021.08 – Yatırımcı Sunumu
2021.07.26 – İklim Değişikliği Ve Çevre Politikasının Kabulü Hk.
2021.07.2021 – Akiş GYO 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Hk.
2021.06.16 – İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel’de Kain Taşınmaz Hk.
2021.06.09 – TRSAIGY92113 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Ödemesi
2021.06.08 – TRSAIGY92113 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
2021.06.04 – Alışveriş Merkezlerimiz Hk.
2021.06.03 – Bedelli Sermaye Artırımının Tescil İşlemlerinin Tamamlanması Hk.
2021.06.01 – 2013 Yılın Ait Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Bazı Kararların İptali İstemli Dava İle İlgili Güncelleme
2021.05.28 – 2021 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Gelir Tablosu
2021.05.24 – Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
2021.05.18 – Yönetim Kurulu Görev Taksimi Hk.
2021.05.17 – Alışveriş Merkezlerimiz Hk.
2021.05.10 – Mart 2021 Sorumluluk Beyanı
2021.05 Investor Presentations
2021.05 – Yatırımcı Sunumu
2021.04.29 – Alışveriş Merkezlerimiz Hk.
2021.04.2021 – Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
2021.04.20 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2021.04.20 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
2021.04.20 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili
2021.04.14 – Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
2021.04.14 – Kar Payı Hk.
2021.04.14 – 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi
2021.04.14 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2021.04.13 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2021.04.12 – Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
2021.04.05 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hk.