Sık Sorulan Sorular

You are here:

Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş ünvanı ile 2005 yılında kurulan Akiş, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını almış, 2017 yılında ise Saf GYO ile birleşerek bugünkü halini almıştır. Akiş GYO, ticari gayrimenkul ağırlıklı geniş ve zengin portföy yapısı ile yatırımcılar için tek bir şirket hisse senedi ile gayrimenkulün farklı alanlarına yatırım yapma olanağı sağlamaktadır.

9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000,00-TL (iki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 2.000.000.000 (iki milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 805.000.000,00-TL (sekiz yüz beş milyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 36.353.239,81-TL’lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL’lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari değerde 805.000.000-adet paya ayrılmıştır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin beş adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

Akiş GYO’nun portföyünde Akasya AVYM, Akbatı AVYM, Erenköy Apartmanı ile arsa stokları bulunmaktadır. GYO’ların misyonuna uygun olarak kira geliri üreten varlıklara ağırlıklı olarak yatırım yapılmaktadır.

Akiş GYO ortaklarına düzenli temettü dağıtmayı hedeflemekte olup, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında temettü dağıtmış, 2014 yılında alınan yatırım kararları nedeniyle temettü dağıtmamıştır.

Akiş GYO’nun, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmalarının sonucunda 2016 yılında 100 üzerinden 94,39, 2017 yılında 94,90, 2018 yılında 95,36, 2019 yılında 96,19, 2020 yılında 96,29, 2021 yılında 96,33, 2022 yılında 96,35 olarak tespit edilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 2023 yılında 96,37 seviyesine yükselmiştir.